Skip to content

Ondersteuning

Wij vinden het als school belangrijk om aan te sluiten op de talenten en de eigen ontwikkeling van de kinderen. In de units wordt het onderwijs dan ook op maat aangeboden, maar is er ook voldoende ruimte voor eigenaarschap van de kinderen. De verschillen tussen de kinderen in leren en onderwijsbehoeften worden erkent en er wordt in groepjes gedifferentieerd op niveau lesgegeven. We hebben hoge verwachtingen, waarbij succeservaringen belangrijk zijn. Om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en te volgen in zijn/haar ontwikkeling, heeft de school een ondersteuningsstructuur opgezet.

Het volgen van de leerlingen

Twee keer per jaar wordt, naast de methodetoetsen, de CITO 3.0 en de ZIEN! vragenlijst afgenomen. Naar aanleiding van deze afnames volgen unitbesprekingen tussen de leerkrachten en intern begeleider. Tijdens deze besprekingen komt niet alleen de unit in zijn geheel aan bod, maar ook de kinderen die meer zorg of uitdaging behoeven. Samen bekijken we hoe de leerkrachten deze kinderen in de unit extra kunnen ondersteunen en maken de leerkrachten hiervoor een plan. De unitleerkrachten kunnen, naast de groepsbespreking, op elk gewenst moment in het jaar een aanvraag voor zorgverbreding indienen bij het zorgteam. 

Begeleiding in de unit

In de unit werken de leerkrachten met kleine instructiegroepen op niveau aan de verschillende vakgebieden. Hierdoor is de extra ondersteuning voor kinderen die meer herhaling of juist uitdaging nodig hebben geïntegreerd in het lesaanbod binnen de units. Kinderen die op een of meerdere specifieke doelen, buiten de lessen, extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben krijgen dit individueel of in een klein groepje. De leerkracht of leerkrachtondersteuner begeleidt dit in een van de werkhoeken in de units. De leerkrachten kunnen zich ook specialiseren in een bepaald vakgebied zoals rekenen, taal of Da Vinci. Dit betekent dat de leerkrachten hun specifieke kennis verbreden en verdiepen en hun talenten kunnen inzetten.

Begeleiding in de Leerwinkel

De school heeft de mogelijkheid om kinderen met een hulpvraag buiten de unit begeleiding te geven in de Leerwinkel. Dat kan op het gebied van MHB, executieve vaardigheden, SEO en remedial teaching. Na overleg met het zorgteam kan het kind een periode in de Leerwinkel werken met bijvoorbeeld de remedial teacher. Deze ondersteuning kan individueel of groepsgewijs worden geboden en wordt beschreven in een handelingsplan dat door u ondertekent dient te worden. Na een periode Leerwinkel, worden de handelingsplannen geëvalueerd en besproken tussen de unitleerkrachten en remedial teacher.

Externe ondersteuning

Het interne zorgteam heeft regelmatig contact met een vaste schoolbegeleider en begeleiders speciaal onderwijs van het centraal ondersteuningsteam. Dit hoort bij het regionaal samenwerkingsverband (RSV). In het overleg met deze externe deskundigen worden o.a. de zorgleerlingen besproken van wie ondanks alle geboden ondersteuning de gewenste resultaten uitblijven. Dit kan resulteren in een klassenobservatie door de schoolbegeleider of incidenteel in een advies voor een psychologisch – en/of didactisch onderzoek. Voor een extern onderzoek wordt vooraf altijd toestemming gevraagd van de ouders. Aan de hand van de uitslagen van de observaties en/of het onderzoek worden begeleidingsadviezen gegeven voor ouders en school.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Een school-CJGer is het aanspreekpunt binnen de Bredase scholen om vragen van ouders, leerkrachten en kinderen te beantwoorden. Voor district Zuid-Oost (Bavel, Ulvenhout, Blauwe Kei, IJpelaar) is Lotte Dijkman de CJGer. U kunt bij haar terecht met al uw vragen rondom opvoeden & opgroeien en alles wat daarbij komt kijken. Soms kan zij u met tips of folders op weg helpen en indien nodig wijst zij u de weg naar de juiste hulp of begeleiding. Binnen de school wordt nauw samengewerkt met de intern begeleider.

CJG Lotte Dijkman
Lotte Dijkman

06-43873101 lotte.dijkman@cjgbreda.nl
Werkdagen: di/do/vr

Algemeen telefoonnummer CJG: 0800-4440003