Skip to content

Growth mindset

Durf te leren!

Als school zijn wij er van overtuigd dat leren met een beetje lef een stuk leuker en leerzamer is. We helpen kinderen dan ook graag om leer-uitdagingen aan te durven gaan. De mindsettheorie van Carol Dweck biedt ons richtlijnen om dit in praktijk te brengen.

Mindset, een manier van denken.

Professor Carol Dweck heeft onderzoek gedaan naar factoren die kinderen stimuleren om tot groei te komen. Ze ontdekte dat de manier waarop kinderen denken over hun mogelijkheid om te kunnen leren, remmend of stimulerend is voor hun ontwikkeling. In haar theorie spreekt Carol Dweck van vaste mindset en groeimindset. Bij een vaste mindset gaat het kind er bij voorbaat van uit dat het iets niet kan leren en kiest voor de veilige weg. Het is vooral gericht op het leerresultaat, vermijd nieuwe dingen, is bang om fouten te maken, bijt zich niet vast in een probleem en ziet hulp vragen als falen. Bij een groeimindset gaat het kind er van uit dat het juist wel kan leren en gaat uitdagingen aan. Het is gericht op het leerproces, heeft zelfvertrouwen om iets nieuws aan te pakken, durft fouten te maken, kan doorzetten om een probleem op te lossen en durft hulp te vragen. Deze positieve instelling om jezelf voor iets in te zetten, het beste uit jezelf te halen en het trotse gevoel dat je hebt als iets lukt omdat je hebt doorgezet, gunnen we alle kinderen op onze school. Maar hoe pakken we dat aan? 

Groeimindset stimuleren. Dit doen we.

Kinderen helpen om hun groeimindset vast te houden of hen van een vaste mindset naar een groeimindset te begeleiden, kost tijd. Daarom hebben we aandacht voor mindset in alle groepen gedurende het gehele jaar. We stimuleren kinderen om leer-uitdagingen aan te gaan door te spreken in groeitaal, te werken met de leerkuil, breinlessen te geven en hen te “leren leren”. 

Spreken in groeitaal. Zo doen we dat.

Met je taalgebruik kun je kinderen boodschappen meegeven die hen helpen een groeimindset te krijgen. We spreken daarom in taal die gericht is op de groei die kinderen doormaken. Dat kan door bij het geven van feedback in te zoemen op de inzet van het kind, de gekozen aanpak of strategie, de wijze waarop de uitdaging is aangegaan, de mate van doorzetten, het durven leren van fouten en het terugblikken op het eigen werk. Als je spreekt in groeitaal leren kinderen dat de stappen die ze zetten om zich iets eigen te maken er toe doen. Dat doorzetten loont. We geven naast feedback ook complimenten die gericht zijn op het groeiproces. Wanneer kinderen zien dat het resultaat mede bepaald wordt door de moeite die er voor gedaan is, zetten complimenten aan tot willen leren. 

De leerkuil in durven gaan.

De leerkuil is een idee van James Nottingham dat inzichtelijk maakt hoe leren eruit ziet. Als je over de leerkuil heen kunt springen, dan leer je niets. Dan is de opdracht te makkelijk. Als je de leerkuil in durft te stappen, dan heb je het lef om iets moeilijks aan te pakken en leer je iets nieuws. Uitspraken die achtereenvolgens bij de leerkuil horen zijn: Ik snap het nóg niet, dit is moeilijk, ik probeer het nog een keer, ik vraag hulp, ik denk dat het gaat lukken, gelukkig ik heb doorgezet! Het durven maken van fouten hoort hier ook bij, want van fouten leer je. 

Breinlessen, zorg goed voor je hersenen.

Elke keer als je iets leert, worden er nieuwe verbindingen gelegd in je brein. Hoe vaker je iets doet, hoe sterker de verbindingen worden. Als kinderen weten hoe het brein werkt, helpt het hen om een groeimindset te ontwikkelen. Het prentenboek “Je fantastische, elastische brein.” gaat in op wat je brein is en hoe je het kunt vormen en rekken. De bijbehorende lessen geven een handvat om op begrijpelijke wijze tot gesprekken te komen die kinderen inzicht geven in het ontwikkelen van hun mogelijkheden en talenten. In alle groepen wordt het boek “Je fantastische, elastische brein” aangeboden. 

Leren leren, doorzetten loont.

Om te kunnen leren zijn er verschillende vaardigheden nodig. Deze worden executieve vaardigheden genoemd. Denk aan doelen stellen, nadenken over je taakaanpak, efficiënt beginnen, aandachtig doorwerken, terugblikken op je werk, etcetera. We richten ons als leerkracht bij het spreken in groeitaal op deze vaardigheden, nemen deze mee bij het werken met de leerkuil en laten bij de breinlessen zien dat doorzetten loont omdat je brein dan nieuwe verbindingen maakt. 

Leren met lef.

Door het geven van feedback en complimenten gericht op het proces, het werken met de leerkuil, het geven van breinlessen en het ontwikkelen van executieve vaardigheden, krijgen kinderen het lef om te durven leren. Daarmee wordt de mindset een manier van denken waar je een leven lang plezier van hebt! Hoe mooi is dat?!